دیکشنری تعبیر خواب

دیکشنری تعبیر خواب آ حرف “الف” در خواب می تواند نشانگر تمایل شما برای به رسمیت شناختن و رسیدن به موفقیت باشد ، همانطور که در گرفتن “A” در آزمون یا شماره یک بودن. از طرف دیگر ، این نمادی است که شبیه به یک فلش است و می تواند چیزی را نشان دهد یا […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب خرچنگ

تعبیر خواب خرچنگ با تعبیر خواب خرچنگ از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. خَرچَنگ جانوری است از زیرشاخه سخت‌پوستان. خرچنگ‌ها سخت‌پوستان ده‌پایی هستند که معمولاً دُم بسیار کوتاهی دارند که کاملاً در زیر سینه‌شان پنهان است. به این خاطر در دسته‌بندی‌های آرایه‌شناختی، خرچنگ‌ها تشکیل فروراسته‌ای می‌دهند به نام کوتاه‌دُمان (Brachyura). کوتاه‌دمان بزرگ‌ترین و تخصص‌یافته‌ترین فروراسته سخت‌پوستان را تشکیل می‌دهند. روی بدن خرچنگ‌ها از پوسته‌ای سخت […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین

تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین با تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید که دیدن کلاه به خواب دلیل عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت دلیل که عمل بود از قبل پادشاه. […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب سیمرغ

تعبیر خواب سیمرغ با تعبیر خواب سیمرغ از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. سیمُرغ نام یک پرندۀ اسطوره‌ای-افسانه‌ای ایرانی است. شاید بتوان سیمرغ را از مهم‌ترین موجودات در ادب پارسی برشمرد. دانشمندان زیادی از دیرباز به این پرنده در اساطیر ایرانی و شباهتهای آن با مرغان دیگری همچون çyena (شاهین)، گرودای هندی، وارغن، کرشیفت، امرو و کمروی […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر استخر بیانگر چگونگی تقسیم یک تجربه با سایر مردم یا همراهی با دیگران است. تصویر استخر شنا در رویا به روابط متقابل شما با دیگران و به خصوص جنبه‌های عاطفی آن که بر ما سایه می‌افکند اشاره دارد. برای مثال ممکن است عضوی از گروهی که آغاز به مصرف مواد مخدر کرده‌اند […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب خر

تعبیر خواب خر با تعبیر خواب خر یا الاغ از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خر ماده، زن یا «کنیزک» است.  بدست آوردن خر حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر در […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب زیارت و زائر

تعبیر خواب زیارت و زائر با تعبیر خواب زیارت کردن، تعبیر خواب زیارت امام رضا، تعبیر خواب زیارت امامان و معصومین و تعبیر دیدن زائر و زیارت کنندگان در خواب از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. تعبیر خواب زیارت کردن معبرین غربی برگرفته از تعبیر خواب اسلامی گویند: زیارت کردن در خواب از نظر روانشناسی به […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران   با تعبیر خواب باران شدید،تعبیر خواب باران امام صادق، تعبیر خواب باران در خانه،تعبیر خواب باران از سقف خانه و تعبیر خواب باران تیره از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه شوید. باران برحسب مکان و زمان رویا نماد افکار افسرده و مشکلات، احساساتی که شور زندگی را به کنار می‌زنند و مانع فعالیت فرد […]

ادامه مطلب

تعبیر وزیر بودن در خواب

تعبیر وزیر بودن در خواب با تعبیر وزیر بودن در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. اگر بیند در خواب که وزیر پادشاهی بود دلیل دولت است و اگر آن پادشاه بد بود تأویلش به خلاف این است اگر بیند که وزیری او را کلاه و خلعت داد دلیل که بر مردم حاکم شود اگر […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران   با تعبیر خواب باران شدید،تعبیر خواب باران امام صادق، تعبیر خواب باران در خانه،تعبیر خواب باران از سقف خانه و تعبیر خواب باران تیره از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه شوید. باران برحسب مکان و زمان رویا نماد افکار افسرده و مشکلات، احساساتی که شور زندگی را به کنار می‌زنند و مانع فعالیت فرد […]

ادامه مطلب