تعبیر خواب خر

با تعبیر خواب خر یا الاغ از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.
حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خر ماده، زن یا «کنیزک» است.

 بدست آوردن خر

حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که درِ خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی .
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای، یـعـنـی به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

 عوض کردن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون می‌کند، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد، یـعـنـی حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد، یـعـنـی حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد .

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای، یـعـنـی از «پادشاه» به تو مال و منفعت می‌رسد.

سوار خر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد: خر سیاه: یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری. خر سفید: یـعـنـی به عزت و جاه دنیا می‌رسی. خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی. خر سرخ:یـعـنـی به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی. خر زرد: یـعـنـی بیمار می‌شوی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، یـعـنـی حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، یـعـنـی از دنیا می‌روی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از خر افتاده‌ای، یـعـنـی فقیر می‌شوی. اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، یـعـنـی کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند.
امام صادق(ع)می‌فرمایند: تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارتند از: ۱– بخت و اقبال ۲– کامیابی و بهره‌مندی ۳– مرتبه ۴– فرمانروائی.

 صدای خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اِنَّ اَنكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ _… که نامطبوع‌ترین آوازها آواز خران است(لقمان-۱۹).
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

 خوردن خر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.
اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

اندام خر

● چشم: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
● سم خر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سُم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
● نعل خر: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نعل خر داری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.
 دم خر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دم خر در دست داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.
● دست و پا: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است، یـعـنـی خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی.

 بار خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو قوی و پرزور است و به خوبی بار می‌برد، تعبیرش این است که کسب و کار دنیا برایت سهل و آسان خواهد بود، ولی اگر ضعیف و کم زور است و به خوبی بار نمی‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت به سختی انجام می‌گیرد.
اگر ببینی بار سنگینی روی خر گذاشته‌ای و خودت هم روی بارها نشسته‌ای، یـعـنـی به حدی ثروتمند می‌شوی که حساب اموال خودت را از دست می‌دهی.

 رفتار و اندام مثل خر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مانند خر می‌روی، تعبیرش این است که دچار تنگدستی می‌شوی، ولی عمر طولانی خواهی داشت.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل پای خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی مثل خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری. ‌‌‌‌‌
کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل خر دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .

 همراهی خر با حیوانی دیگر

● قاطر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو با قاطری همراه شده است، تعبیرش این است که مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از سفر به دست می‌آید.
● اسب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با اسب همراه شده است، یـعـنـی معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق «پادشاه» می‌رسد، ولی با ظلم و ستم.
● گوسفند: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، یـعـنـی مال و اموال تو از جائی حلال می‌باشد .
● کُرّه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با کُرّه‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش تو از دزدی خواهد بود.
 پرنده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می‌آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می‌باشد [مثلا اگر با عقاب همراه بود، مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق پادشاه به دست می‌آید؛ برای اطلاع بیشتر به تعبیر همان پرنده مراجعه شود].

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بچه گربه


 سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید: اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی، یـعـنـی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو دزد شده است، یـعـنـی زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.
اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است، تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.
امام صادق(ع) می‌فرمایند: تعبیر کسی که خر کرایه می‌دهد، حکومت کردن و مدیریت نمودن است، و همچنین کسی است که کارها را برقرار می‌کند و نظم و سر و سامان می‌دهد، و همچنین کسی است که از معاش و تامین مایحتاج زندگانی نگهداری و حمایت می‌کند.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گله‌بانی و چوپانی و چراندن خر، بخت و اقبال می‌باشد.
اگر ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد.
حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر خرهای بسیاری را ببینی، یـعـنـی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خر عبارتند از: ۱– بخت ۲– کامیابی و بهره‌مندی ۳– فرمانروائی ۴– مال ۵– زن ۶– شادی ۷– عزت ۸– اقبال ۹– بزرگی ۱۰– درجه و رتبه و مرتبه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =